Regulamin Sklepu Internetowego (Regulamin SI) świadczenia usług drogą elektroniczną

Wstęp

1. Regulamin SI zawiera:

 • zasady zawierania Umów sprzedaży;

 • zasady rozwiązywania Umów sprzedaży;

 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.quatro4x4.pl przez przedsiębiorców Mariusza Naporę i Igora Sawczuka, działających w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Quatro 4x4 sp. z o.o. w Kazimierzówce 101E, 21-040 Świdnik, NIP 7133111050, REGON 387809285, kapitał zakładowy: 20000zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000875507 , adres e-mail: biuro@quatro4x4.pl, zwanymi dalej łącznie Sprzedającym. 


2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego nie jest możliwe bez uprzedniej akceptacji Regulaminu SI.

3. Treść Regulaminu SI i każdej zmiany jego treści dostępna jest pod adresem www.quatro4x4.pl w regulaminie sklepu. Dane osobowe

4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

5. Sprzedający przetwarza powierzone mu dane osobowe, wyłącznie niezbędne dla wykonania Umowy sprzedaży lub jej rozliczenia, w tym: nazwisko i imiona, numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 5c, dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego, adresy elektroniczne.

6. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także aktów Sprzedającego, tj. Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki Prywatności.

7. Po wykonaniu Umowy sprzedaży Sprzedający przetwarza dane osobowe Zamawiającego tylko w granicach art. 19 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Sprzedający udostępnia dane osobowe osobom trzecim w celu realizacji Zamówienia.

9. Gwarantuje się prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego na zasadach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

10. Uprawnienia, o których mowa w pkt 9, realizuje się w każdy sposób, w tym telefoniczne dzwoniąc na numer +48/ 81/ 7463108 albo za pośrednictwem narzędzi elektronicznych przypisanych do Konta Użytkownika. Zasady zawierania Umów sprzedaży warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

11. Sprzedający informuje o następujących wymaganiach technicznych niezbędnych do zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego: połączenie z Internetem, korzystanie z programu komputerowego Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej.

12. Sprzedawca oświadcza, że: zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci dostępu osób nieuprawnionych do danych przekazanych tą drogą zabezpiecza poprzez stosowanie technik kryptograficznych, tj. kodowanie danych programem do obsługi handlu internetowego, który wymaga wyboru indywidualnego login Login i hasło Hasła dostępu; funkcją i celem oprogramowania nie będącego składnikiem treści usługi Sprzedającego, wprowadzonego do systemu teleinformatycznego, który Sprzedający stosuje w Sklepie Internetowym jest umożliwienie: każdorazowej po jednokrotnym zakończeniu procesu rejestracji identyfikacji stron Umowy sprzedaży po jednokrotnym zakończeniu rejestracji, przekazywanie i odbiór potwierdzeń złożenia właściwych oświadczeń woli i ich treści oraz bezpieczne korzystanie ze Sklepu Internetowego, co Sprzedający realizuje przesyłając cookies do urządzenia, z którego dokonywana jest komputerowy do obsługi handlu internetowego.

13. Wszelkie informacje dotyczące Towarów umieszczone w Sklepie Internetowym, w tym reklamy, cenniki lub inne materiały informacyjne, są informacją handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach opisanych w Regulaminie SI.

14. Składanie oświadczeń woli następuje drogą elektroniczną, w szczególności pocztą elektroniczną.

15. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonują osoby posiadające status Użytkownika lub Gościa, w każdym razie w odniesieniu do osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia.

16. Złożenie Zamówienia bez rejestracji wymaga każdorazowego przekazania danych osobowych.

17. Złożenie Zamówienia z rejestracją, tj. poprzez utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika, wymaga jednorazowego przekazania danych osobowych; składanie przez Użytkownika następnych Zamówień jest możliwe po zalogowaniu się na indywidualne Konto (po podaniu login-u i hasła).

18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika wskutek niezabezpieczenia przez Użytkownika danych jego Konta, w szczególności login-u lub hasła, a także w razie nie powiadomienia Sprzedającego lub powiadomienia ze zwłoką o wszelkich naruszeniach zasad dostępu i bezpieczeństwa Konta.

19. Umowy sprzedaży zawiera się tylko w granicach informacji handlowej opublikowanej w Sklepie Internetowym.

20. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego przekazania danych osobowych: podczas rejestracji i wykorzystania indywidualnie obranego i zaakceptowanego login-u i hasła, bez rejestracji i wypełnienie formularza dostępnego na stronie pod adresem www.quatro4x4.pl, bez rejestracji i przekazania ich drogą telefoniczną, ale po wymianie potwierdzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadanej i otrzymanej z adresu elektronicznego: biuro@quatro4x4.pl lub mariusz@quatro4x4.pl,

21. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godzony na dobę przez cały rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 21.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy uznaje się za złożone następnego dnia roboczego.

22. Sprzedający zastrzega możliwość dokonywania okresowych konserwacji Sklepu Internetowego oraz blokowania dostępu do Konta lub Sklepu Internetowego w razie awarii.

23. Okresowe konserwacje odbywać się będą jeden raz w miesiącu i nie będą trwać dłużej niż 48 godzin.

24. Sprzedający informuje o dostępności i cenie Towaru w treści jego opisie lub przy jego zdjęciu.

25. Ceny Towarów wskazane w Sklepie Internetowym: zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, nie zawierają kosztów dostawy.

26. Zawarcie Umowy sprzedaży wymaga postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi pod adresem www.quatro4x4.pl.

27. Każde Zamówienie może obejmować nie więcej niż dziesięć (10) Towarów.

28. Umowę sprzedaży dotyczącą Zamówienia podzielonego na kilka odrębnych Zamówień uważa się za wykonaną z chwilą dostawy wszystkich Towarów.

29. Koszty związane z Zamówieniem Sprzedający podaje w Koszyku, pod adresem www.quatro4x4.pl.

30. Sprzedający niezwłocznie informuje drogą elektroniczną o nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniu formularza Zamówienia, chyba że nie wskazano adresu poczty elektronicznej. Wówczas Zamówienie traktuje się za niedokonane.

31. Umowa sprzedaży jest zawarta w dniu następnym po zaakceptowaniu przez Zamawiającego potwierdzenia Zamówienia otrzymanego od Sprzedającego.

32. Warunkiem potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.

33. Potwierdzenie Zamówienia jest przesyłane wyłącznie na podany Sprzedającemu adres poczty elektronicznej.

34. Sprzedający nie potwierdza Zamówienia w razie niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia albo gdy przewidywana dostępność towaru przypadnie w terminie dłuższym niż 20 dni od dnia otrzymania Zamówienia.

35. Akceptacja zamówienia następuje drogą elektroniczną, z zakładki ,,ZAMAWIAM’’.

36. Jeśli realizacja całości lub części Zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności Towaru, Sprzedający w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży zawiadamia o tym Zamawiającego i w terminie 14 zwraca całą otrzymaną cenę.

37. Jeśli Sprzedający nie może wykonać Umowy sprzedaży z powodu choćby przejściowej niemożności sprzedaży Towaru o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Sprzedający może w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży wykonać Umową, dostarczając Towar tej samej jakości i o tym samym przeznaczeniu, za umówioną cenę, uprzednio informując Zamawiającego o jego prawie do odmowy przyjęcia takiego Towaru i jednocześnie prawie do odstąpienia od Umowy sprzedaży za zwrotem zapłaconej ceny i Towaru, na koszt Sprzedającego.

38. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przelew tradycyjny, dostawę za pobraniem i odbiór osobisty

39. Termin płatności w przypadku przelewu wynosi do 7 dni.

40. Sprzedający informuje Konsumenta, że może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów takich jak mediacja lub sąd polubowny w celu rozstrzygania sporów pomiędzy stronami umowy zawartej na odległość lub w celu rozpatrzenia reklamacji.

41. Dostęp do postępowania mediacyjnego lub przed sądem polubownym jest powszechny. Dostawa

42. Dostawa zamówionego Towaru może nastąpić w jeden ze sposobów wybranych przy składaniu Zamówienia: za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, SUUS, InPost lub GL - dostawa następuje w terminie do 48 godzin od następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, na życzenie - dostawa następuje za pośrednictwem innej wskazanej firmy kurierskiej odbiór w siedzibie Sprzedającego.

43. Koszt przesyłki jest z góry ustalony przez firmy spedycyjne, cena za wysyłkę towaru jest generowana w odniesieniu do wagi towaru. Przesyłki o gabarytach niestandardowych i za pośrednictwem innego kuriera np. firmy Raben, z wyłączeniem Poczty Polskiej – koszt transportu jest ustalany indywidualnie. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 20 zł do 600 zł  i  jest zależny od gabarytu przysyłki.

44. Sprzedający nie dostarcza zamówionego Towaru za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska SA.

45. Dostawa Towaru jest możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia nie uważa się za złożone, jeżeli Zamawiający wskazał adres dostawy Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód zakupu

46. Sprzedający wydaje Zamawiającemu dowód zakupu na zakupione Towary.

47. Dowodem zakupu jest rachunek lub faktura.

48. Wystawienie faktury jest uzależnione od podania przez Zamawiającego danych niezbędnych do jej wystawienia (zgodnie z obowiązującymi w chwili dokonywania zamówienia przepisami prawa).

Anulowanie Zamówień

49. Zamawiający, będący Konsumentem, ma prawo bez podania przyczyny anulować dokonane Zamówienie po otrzymaniu wiadomości elektronicznej od Sprzedającego o tytule Potwierdzenie Zamówienia.

50. Anulowanie Zamówienia nie jest możliwe po zaakceptowaniu Zamówienia przez Zamawiającego (przesłaniu wiadomości pocztą elektroniczną w odpowiedzi na wiadomość elektroniczną od Sprzedającego o tytule Potwierdzenie Zamówienia).

51. Anulowanie Zamówienia następuje przez złożenie oświadczenia, tj. kliknięcie w Anuluj Zamówienie. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

52. Zamawiający, będący Konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

53. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Odstępujący wysyła wraz z dowodem zakupu Towaru.

54. Odstępujący może skorzystać z wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy znajdującego się pod następującym adresem: FORMULARZ ODSTĄPIENIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

55. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa jest uważana za niezawartą, a Odstępujący jest zwolniony ze wszystkich zobowiązań.

56. Towar zwracany przez Odstępującego zostanie przyjęty przez Sprzedającego, jeśli będzie w pełni kompletny, nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystaniu Towaru niż do celu jego odbioru.

57. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Odstępującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Odstępującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez Sprzedającego towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób w jaki dokonał ich pierwotnie Odstępujący. Inny sposób zwrotu ceny i kosztów dostarczenia towaru może nastąpić po uprzednim złożeniu oświadczenia o zmianie wyboru zwrotu poniesionych kosztów przez Odstępującego.

58. Odstępujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by zwracany towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

59. Odstępujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

60. Odstępujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

61. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość,, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

62. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Odstępującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Gwarancja i Reklamacje

63. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta

64. Oferowane przez Sprzedającego towary objęte są gwarancją producenta/dystrybutora/sprzedającego.

65. W granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający jest odpowiedzialny: wobec Konsumenta – za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, tj. wady fizyczne; wobec innej osoby niż Konsument za wady fizyczne.

66. Reklamację składa się pisemnie na adres Sprzedającego, w tym z wykorzystaniem formularza dostępnego pod adresem FORMULARZ REKLAMACYJNY . Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Towar oraz dowód jego zakupu.

67. Sprzedający odpowiada na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

68. Reklamacja powinna zawierać opis niezgodności Towaru z umową sprzedaży, wadę fizyczną oraz określić oczekiwany sposób jej usunięcia.

69. Uprawnienia do reklamacji Towaru z powodu jego niezgodności z Umową sprzedaży nie przysługują, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Sprzedający nie zostanie zawiadomiony o niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.

70. Sprzedający odpowiada za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.

71. Reklamacja wad fizycznych może być dokonana także na podstawie rękojmi albo gwarancji.

72. Zamawiający traci uprawnienia do reklamacji Towaru na podstawie rękojmi, jeżeli przed upływem miesiąca od wykrycia wady Towaru nie zawiadomi o tym Sprzedającego.

73. Sprzedający odpowiada za Towar na postawie rękojmi jedynie w przypadku stwierdzenia wady Towaru przed upływem roku od wydania tego Towaru Zamawiającemu.

74. Reklamację na podstawie gwarancji składa się do Gwaranta.

75. Gwarant usuwa wadę albo wymienia Towar na nowy, jeżeli wady ujawnią się w czasie obowiązywania gwarancji. Definicje

76. Gość – Zamawiający, który składa Zamówienie bez rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.

77. Gwarant – wystawca dokumentu gwarancji.

78. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.

79. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

80. Konto Użytkownika lub Konto – podstrona Sklepu Internetowego, za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać Zamówienia Towaru. Dostęp do Konta możliwy jest po dokonaniu jednorazowej rejestracji oraz każdorazowym podaniu Login-u i Hasła.

81. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Quatro 4x4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której widoczne są wybrane przez Zamawiającego Towary do zakupu.

82. Login – ciąg znaków alfanumerycznych ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji niezbędny do uzyskania dostępu do konta.

83. Paczka o gabarytach niestandardowych – paczka, która ze względu na swoje właściwości (kształty, wymiary, delikatną zawartość) wymaga przy przewozie sortowania ręcznego.

84. Paczka standardowa – paczka o kształcie prostopadłościanu, z której nie wystaje żaden ponadwymiarowy element.

85. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” nadana na adres elektroniczny Zamawiającego.

86. Pozycja asortymentowa - oznaczenie rodzaju, marki i ewentualnie modelu Towaru.

87. Regulamin SI – niniejszy regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest zbiorem postanowień określającym w szczególności rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

88. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.quatro4x4.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może kupić Towar.

89. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

90. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 535 Kodeksu cywilnego i nast.

91. Użytkownik – Zamawiający, który utworzył Konto w Sklepie Internetowym.

92. Zamawiający – osoba fizyczna, która ukończyła 18 roku życia, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

93. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego określające rodzaj i ilość Towarów, złożone drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy.

94. Sprzedający informuje, iż Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym;

b) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającym umowy;

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Nim a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.oraz internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Quatro 4x4 Sp. z O.O. (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.quatro4x4.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Quatro 4x4 Sp. z O.O.  dane kontaktowe - numer telefonu: 602523414, adres e-mail: admin@quatro4x4.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Quatro można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Quatro4x4 Sp. z O.O.  Kazimierzówka 101E, 21040 Świdnik , najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – admin@quatro4x4.pl.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • zbierania danych i dopełnienia obowiazków określonych przepisami prawa lub realizacji umowy
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: 

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 1 i 2 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.: 

przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany  ustawą o narodowym zasobie archiwalnym. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
 • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. 

Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Quatro 4x4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kazimierzówka 101 E, poczta Świdnik, 21-040.wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875507, NIP 7133111050REGON 387809285gromadzi, wykorzystuje i chroni dane osobowe użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.quatro4x4.plwww.sklep.efs4wd.plwww.ironman4x4.plwww.efs4wd.pl (dalej: „Serwis Internetowy”), a także przedstawienie przysługujących użytkownikom Serwisu Internetowego praw w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu Internetowego jest Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnościąwpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875507, NIP 7133111050REGON 387809285

Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z należytą starannością i adekwatnie do ryzyka dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

 

SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością zbiera dane zwykłe i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego działania Systemu Internetowego oraz realizacji dokonywanych zamówień. Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością nie zbiera danych szczególnej kategorii (tj. danych o: poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, pochodzeniu rasowym, orientacji seksualnej, danych zdrowotnych itd.).

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością może gromadzić i przetwarzać dane osobowe:

a         w celu zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (procesy rekrutacyjne) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO),

b        w celu udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Serwisu Internetowego,

c         w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d        do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez użytkownika Serwisu Internetowego danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez użytkownika Serwisu Internetowego danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i dostawy produktów, brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zapytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a w przypadku rekrutacji – brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Użytkownik Serwisu Internetowego ma prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),

 2. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),

 3. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),

 4. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),

 5. usunięcia danych osobowych – jeżeli zdaniem klienta Serwisu Internetowego nie ma podstaw do tego, aby Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarzała jego dane, może żądać aby Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością je usunęła za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),

 6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

 7. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody użytkownika Serwisu Internetowego i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik Serwisu Internetowego uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych, lub danych innych osób wprowadzonych przez niego do Serwisu Internetowego lub w inny sposób podanych Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością narusza przepisy RODO.

 

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

 

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem e-mail: admin@quatro4x4.pl, telefonicznie pod numerem + 48 602 523 414 lub listownie na adres siedziby Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane użytkowników Serwisu Internetowego będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością. Odbiorcami danych użytkowników Serwisu Internetowego mogą być zewnętrzni dostawcy usług IT, zewnętrzne podmioty rekrutujące oraz zewnętrzni dostawcy usług księgowo-kadrowych  na podstawie zawartej z nimi przez administratora danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na korzystanie przez Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  z usług portalu społecznościowego Facebook, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).

 

Facebook wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

 

Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  może korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:

 • Facebook Ireland Ltd.: https://help.instagram.com/519522125107875

 • Google Ireland Limited: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

SOCIAL MEDIA

W związku z korzystaniem przez Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  z portali społecznościowych Facebook, Instagram oraz YouTube, Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością może przetwarzać dane użytkowników, którzy:

 • dokonali subskrypcji na fanpage’u Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością umieszczonym w wyżej wskazanych portalach społecznościowych poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

 • opublikowali swój komentarz lub kliknęli ikonę „Lubię to” bądź tożsamą pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

 

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu) w zakresie opublikowanym przez użytkowników na ich własnych profilach na wyżej wskazanych portalach społecznościowych,

 • dane opublikowane przez użytkowników na profilach posiadanych przez nich w wyżej wskazanych portalach społecznościowych.

 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane mogą być w następujących celach:

 • prowadzenia fanpage Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  na wskazanych wyżej portalach społecznościowym, w tym w celu administrowania i zarządzania fanpage oraz komunikowania się z użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez właściciela portali, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO;

 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO;

 • badania satysfakcji klientów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z działalnością na portalach społecznościowych mogą być:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych;

 • podmioty związane z administratorem umową o świadczenie usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na wskazanych portalach;

 • właściciele portali społecznościowych w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na danym portalu – zgodnie z regulaminem tego portalu. Szczegółowe informacje dostępne są w politykach prywatności właścicieli portali:

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation,

- Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875,

- YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

Dane użytkowników zostały pozyskane ze wskazanych portali oraz z publicznych profili użytkowników na powyższych platformach internetowych.

 

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością przez okres prowadzenia fanpage lub do czasu, aż użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, cofnie zgodę – jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, lub Quatro Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  sam stwierdzi, że dane zdezaktualizowały się.

 

Użytkownik posiada prawa wymienione w treści niniejszej Polityki prywatności.

PROFILOWANIE

Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla użytkowników Serwisu Internetowego  lub które wpływają na użytkowników Serwisu Internetowego w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego Serwisu Internetowego:

a)       umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające),

b)      umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

c)       umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;

d) umożliwiające dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

 

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:

a)       typ urządzenia,

b)      system operacyjny,

c)       rodzaj przeglądarki internetowej,

d)      rozdzielczość ekranu,

e)       adres IP.

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony internetowej.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy niniejszego Serwisu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika niniejszego Serwisu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej.

 

Informujemy, iż ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w niniejszym serwisie internetowym.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Quatro 4x4 Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu Internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2023.